CONCURS POSTALS ARGENTONA

Noticia darrera hora: el concurs de postals s’allargarà fins al final de la fira “Argillà Argentona”, el dia 3 de juliol.

Postal en breu.jpg

postal guell bikes 1951.jpg

BASES DEL CONCURS

Quin és l’objectiu del concurs?

El concurs de fotografia Argentona vol una Postal dins del Festival de Fotografia Alfons Güell té per objectiu donar a conèixer una visió personal de la nostra vila en qualsevol dels seus àmbits: festiu, estètic, patrimonial, cultural i/o lúdic.

Qui pot participar-hi?

El concurs és obert a tothom (exceptuant els propis membres del jurat), sense restriccions d’edat (si són menors d’edat, haurà de signar el tutor legal del menor).

Quines característiques han de tenir les fotografies?

Cada participant pot presentar un màxim de quatre fotografies realitzades durant el període que dura el Festival (del 3 al 25 de juny 2016).

Com s’han de presentar les fotografies?

Format

Les fotografies es presentaran en format .jpg i han de ser 4×3, és a dir rectangulars (format postal), vertical o horitzontal, tant si és del mòbil com de la càmera. Resolució per visionat a 1024 píxels de la banda més ampla.

Tramesa

Des del mòbil: a Instagram amb el hashtag #concurspostalsargentona

Des de la càmera: al correu electrònic grupfotoargentona@gmail.com

Termini

El termini de presentació de les fotografies finalitza el 25 de juny de 2016.

Com se seleccionaran les fotografies guanyadores?

Jurat

El jurat del Concurs Argentona vol una postal està format per un membre del Consell de Mitjans d’Argentona; un membre del SEMPRE (Servei Municipal de Promoció Econòmica d’Argentona), un membre del GFA (Grup de Fotografia d’Argentona), Pep Padrós, prestigiós cronista gràfic d’Argentona i Albert Burguera, fotògraf professional.

Selecció de fotografies

El jurat farà una selecció d’un màxim de 5 finalistes. El jurat podrà declarar desert el concurs.

Les 5 postals finalistes es faran públiques el 26 de juny del 2016 durant l’Acte de Cloenda del 9è Festival de Fotografia Alfons Güell, a la 1 del migdia a la Casa Gòtica.

Quins premis hi haurà?

De totes les fotografies presentades se’n seleccionaran 5. Gràcies al patrocini de l’Ajuntament d’Argentona aquestes seran premiades amb la seva edició en format postal i es regalaran durant la Festa Major del 2016.

Difusió de les fotografies

La fotografia guanyadora serà la Imatge de la postal promocional d’Argentona, que es regalarà al punt d’informació de Festa Major 2016, tant en suport imprès com web, i se’n farà difusió amb la indicació del nom del seu autor.

Drets d’imatge

Pel fet de participar en el concurs els autors de les fotografies guanyadores cedeixen en exclusivitat a l’ajuntament d’Argentona els drets d’explotació de les imatges que inclou reproducció, distribució, comunicació prèvia i transformació de la imatge.

Amb les següents condicions:

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte

Els autors cedeixen a l’Ajuntament, de forma exclusiva, per tot el món i,el termini màxim present a la llei reguladora de la propietat intel·lectual, amb caràcter gratuït i amb fins de fer promoció turística d’Argentona, els drets d’explotació de les imatges, que inclou reproducció, distribució, comunicació prèvia i transformació de les imatges.

L’Ajuntament accepta la cessió en els termes previstos en aquest contracte.

SEGONA.- Titularitat de la propietat intel·lectual

2.1. Aquesta cessió constitueix una transmissió gratuïta de la titularitat dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual de l’obra, per part dels Autors a l’Ajuntament. Per tant, l’Ajuntament serà el titular del copyright que en el seu cas correspongui sobre l’obra objecte d’aquest contracte.

TERCERA.- Declaració d’ autoria i disponibilitat de drets

Els autors declaren que són els titulars dels drets de propietat intel·lectual en relació a les imatges objecte del present Acord, que les imatges són originals, i que no han cedit prèviament els drets a tercers.

QUARTA.- Obligacions de les parts.

4.1 En tot cas l’ús de les imatges requerirà sempre que es citi la seva autoria.

4.2 Els autors, als efectes previstos en aquest contracte garanteixen que no hi ha més autors o coautors de l’obra, recaient sota la seva responsabilitat els perjudicis que es puguin derivar de l’absència del mateix.

4.3. Els autors com a garants de l’autoria de l’obra, exoneren a l’Ajuntament de tota responsabilitat davant de tercers, i assumeixen en conseqüència totes les reclamacions, incloent les indemnitzacions per danys i perjudicis, que poguessin exercir contra l’Ajuntament per tercers que poguessin entendre infringits els seus drets de propietat intel·lectual o industrial sobre les imatges objecte de la cessió.

4.4. Cadascuna de les parts, informarà immediatament a l’altra de qualsevol infracció dels drets de la propietat intel·lectual dels que hagin tingut coneixement i li prestarà tota la seva col·laboració en la defensa d’aquests drets.

CINQUENA.- Duració

El termini màxim present a la llei reguladora de la propietat intel·lectual

SISENA.- Jurisdicció i llei aplicable

El present Acord, la seva interpretació i aplicació, es regirà per la legislació espanyola i comunitària que li sigui aplicable, inclòs l’establert pels convenis i tractats internacionals en els que Espanya en sigui part.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia litigiosa derivada del present Acord les parts se sotmeten expressament, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals de Mataró.

I en prova de conformitat, les parts signen aquest Acord, en quatre exemplars però a un sol efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament, del que com a Secretària en dono fe.

La participació en el Concurs Argentona vol una Postal implica l’acceptació d’aquestes bases.